Clubreglement

Toegang tot de terreinen en het clubhuis.

Voor leden zijn de terreinen in principe open vanaf de opening(midden maart) tot midden oktober, rekening houdend met de aanleg van de terreinen en de weersomstandigheden. Dit zonder voorafgaandelijke reservering.

Ieder lid is in het bezit van een sleutel, waarmee hij toegang tot het clubhuis en de terreinen heeft. Om de terreinen niet te beschadigen mag men ze enkel betreden met aangepast schoeisel. Info hierover kunt U bekomen bij het bestuur en/of uw sportwinkel. Voor zover de weersomstandigheden het toelaten, zijn de terreinen altijd ter beschikking, tenzij er tornooien of lessenreeksen van de club aan de gang zijn.
Deze activiteiten worden tijdig aangekondigd, via mail en het infobord.

Ingeval er interclubwedstrijden gespeeld worden op de terreinen hebben deze voorrang.

De sleutel van de gemeentelijke terreinen is ter beschikking in de chalet.

Leden

Je kan lid worden van TC 2001 via de website en bent lid na aanvaarding door het bestuur en het betalen van het lidgeld.
Ieder lid is verantwoordelijk voor de juistheid van zijn persoonlijke gegevens. Wijzigingen worden zo spoedig mogelijk doorgegeven aan het secretariaat.

Ieder lid ontvangt ( tegen betaling van 5€ waarborg ) een persoonlijke sleutel die toegang geeft tot de chalet en de gravel terreinen. In de chalet hangt een sleutel welke toegang geeft tot de somclay terreinen.

Ieder lid wordt aangesloten bij de Tennis Vlaanderen. De club is niet verantwoordelijk voor ongevallen met personen die geen lid zijn van TC2001.
Aansluiten bij de club houdt in dat de leden nota genomen hebben van dit huishoudelijk reglement en daarmee akkoord gaan.

Het lidgeld wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld en tijdig aan de leden medegedeeld.

Voorrangsregeling.

De volwassenen (+16jaar) hebben vanaf 19 uur voorrang op jongere leden.

Inschrijving terreingebruik – Wachtbeurtsysteem.

De tennisterreinen kunnen pas betreden worden na inschrijving in het register in de chalet. De inschrijving moet volledig en leesbaar zijn.

Inschrijving in de map op de toog (naam, voornaam, dag en uur) van de chalet is verplicht vóór het betreden van het plein, niet ingeschreven betekent het plein verlaten bij aankomst van andere spelers.
Wanneer andere leden wachten, speelt men niet langer dan 1 uur.

Voor het betreden van de terreinen zijn tennispantoffels (geen loopschoenen of ander schoeisel met ongelijkmatig profiel) en deftige tenniskledij vereist.

De terreinen mogen enkel betreden worden indien de omstandigheden dit toe laten. Het bestuur heeft  de eindverantwoordelijkheid.

Bij beëindiging dienen de terreinen gesleept te worden. Het sleepnet wordt op de daarvoor voorziene plaats teruggehangen.

Bij droog weer moeten de terreinen na elke partij besproeid worden.

De somclay terreinen ( gemeente terreinen ) kunnen gebruikt worden wanneer de gravel terreinen volzet zijn. De sleutel hangt in de chalet achter de toog.

Reservatie pleinen
  • Leden:

De gravelterreinen moeten niet op voorhand gereserveerd worden.

Bij aanwezigheid van een bestuurslid of via de website www.tc2001.be kan een somclay terrein gereserveerd worden.
Een terrein wordt steeds voor een volledig uur gereserveerd.
Er kan maar één reservatie per keer gebeuren en deze mag max twee uur bedragen (indien er dubbel wordt gespeeld).
Een lid kan pas reserveren van zodra zijn/haar vorige reservatie volledig is verlopen.
De spelers dienen tijdig aanwezig te zijn, de reservering vervalt 10 minuten na de start van de reservering.

  • Niet leden:

Niet leden kunnen 24 uur vooraf een somclay terrein reserveren wanneer dit vrij is, via de website www.tc2001.be .

Zij kunnen bij een bestuurslid, na betaling van de huur en een waarborg van 20€, de sleutel van een somclay terrein ontvangen. De sleutel dient de volgende dag terug in het bezit gesteld te worden van het bestuurslid.

  • De gastspelers:

Een gastspeler wordt toegelaten onder de volgende voorwaarden:

Een gastspeler kan slechts door een lid worden uitgenodigd. Het lid is verantwoordelijk voor zijn/haar gast.
Ieder lid kan slecht 3 maal per jaar een gastspeler uitnodigen. De kostprijs hiervoor bedraagt 5 euro. Het bestuur dient vooraf ingelicht te zijn.
Elk niet-lid kan maximaal 3 maal uitgenodigd worden. De naam van de gastspeler moet vóór het spelen in het register in de chalet genoteerd worden.

Een gastspeler kan slechts spelen indien er een terrein beschikbaar is. Eigen leden hebben steeds voorrang.

Terreinverlichting.

Van zodra het donker begint te worden mag de terreinverlichting worden aangestoken op de terreinen van de club.
Let er wel om de verlichting niet onnodig te laten branden en te doven bij vertrek.

De schakelaars bevinden zich in de elektriciteitskast naast het groot schuifraam in het clubhuis.
Er zijn twee schakelaars: één voor de verlichting aan de rechterzijde en één voor de linkerzijde.
De schakelaars zijn gemerkt met L en R.
Tussen het uitzetten en terug aanzetten van de schakelaars moet men minstens 20 minuten wachten.
Dit om de schakelapparatuur en de lampen niet te beschadigen.

De drukknoppen voor de verlichting van de gemeentelijke terreinen bevinden zich eveneens in voornoemde kast. Ook daar moet twintig minuten gelaten worden tussen uit- en aanzetten van de verlichting.

Happy Hour.

Woensdag van 18.00 uur tot 24 uur.
Zondag van 9.00 uur tot 13.00 uur.

“Happy Hour” met een hapje en een drankje.

Procedures bij uitnodigen van een niet-lid.

Een lid mag sporadisch (maximaal 3x per seizoen) een niet-lid uitnodigen voor een tennispartij. Hij dient echter voorafgaandelijk (minstens de dag voordien) een bestuurslid hiervan op de hoogte te brengen. De kostprijs bedraagt 5€ voor één uur, te betalen door het uitnodigend lid.

Bij overtreding wordt het uitnodigend lid beboet met 25€.

Onderhoud van de terreinen.

De terreinen en het clubhuis worden regelmatig door de terreinverzorger onderhouden. De pleinen worden voorzien van het nodige water, geborsteld en gerold. Het clubhuis wordt elke dag opgeruimd. Daarom wordt van de leden verwacht dat zij voor dit werk het nodige respect opbrengen door het clubhuis mee helpen netjes te houden, de terreinen na gebruik te slepen met de voorhanden zijnde sleepnetten en ze niet te bespelen wanneer ze te vochtig zijn.

De terreinen mogen enkel betreden worden indien de omstandigheden dit toe laten. Het bestuur heeft  de eindverantwoordelijkheid.

Bij beëindiging dienen de terreinen gesleept te worden. Het sleepnet wordt op de daarvoor voorziene plaats teruggehangen.

Bij droog weer moeten de terreinen na elke partij besproeid worden.

Interclub

Ieder aangesloten lid heeft de mogelijkheid zich in te schrijven voor Interclub. Het bestuur beslist over het aantal interclubploegen.

Per ploeg wordt er een kapitein aangeduid. Hij/zij is verantwoordelijk voor het tijdig verwittigen van de tegenpartij, het juist invullen van de interclubformulieren en het terug bezorgen van de wedstrijdballen. De kapitein zorgt voor het eten na de interclubontmoeting (wat, aantal, uur).

De club zal bij de thuiswedstrijden een interclubleider afvaardigen.

Ingeval er interclubwedstrijden gespeeld worden op de terreinen moeten deze om 13.00 uur vrij zijn.
(!om 10.00 uur op zondag bij interclub Heren (6spelers))
Het bestuur behoudt altijd het recht wijzigingen door te voeren indien dit in het belang van de club is.

Voor de interclub wedstrijden worden de ballen door de club geleverd. Deze ballen worden achteraf voorbehouden voor happyhour momenten.

De planning van de uitgestelde interclubwedstrijden wordt steeds met de interclubverantwoordelijke besproken.

De dagen dat er interclubontmoetingen zijn kan er niet gereserveerd worden.

Tornooi

Tijdens het tornooi staan alle terreinen ter beschikking van de wedstrijdleiding. Eventuele vrije uren kunnen op de dag zelf via de wedstrijdleiding opgevraagd worden.

Lessenreeksen.

Voor tennislessen worden terreinen voorbehouden op dagen en uren door het bestuur vastgelegd.
Iedereen (volwassenen en kinderen) die les wil volgen moet lid zijn van de club.

Huishoudelijk reglement

Het niet naleven van het huishoudelijk reglement kan door het bestuur met één van volgende sancties worden bestraft: verwittiging, schorsing of uitsluiting zonder terugbetaling van het lidgeld.

Ieder lid heeft het recht om, via een bestuurslid, een wijziging aan het huishoudelijk reglement voor te stellen. Het bestuur neemt hierover de eindbeslissing.

Het bestuur beslist over de inhoud en wijzigingen van het huishoudelijk reglement en over eventuele betwisting of interpretatie.