Reglement Someclayterreinen

RETRIBUTIEREGLEMENT GEBRUIK TENNISTERREINEn POLBROEK GR 29JUNI2017;

 

Art. 1: De gemeenteraad keurt het retributiereglement voor het gebruik van de gemeentelijke tennisterreinen gelegen Polbroek Sint-Lievens-Houtem goed als volgt:

 

Artikel 1:

Er wordt een retributie geheven op het gebruik van de tennisterreinen gelegen in de Polbroek te Sint-Lievens-Houtem.

 

Artikel 2:

De aanvragen voor het gebruik van de tennisterreinen gebeuren via sportdienst ‘De Fabriek’.

TC 2001 is gehouden deze tennisterreinen gratis ter beschikking te stellen van de gemeentelijke sportdienst voor de organisatie activiteiten van de gemeentelijke sportdienst. Dit gebruik gebeurt in onderling overleg met TC 2001.

 

Inwoners van Sint-Lievens-Houtem, die geen lid zijn van TC 2001, kunnen gebruik maken van deze terreinen mits betaling van de retributie, zoals vastgesteld in het retributiereglement tennisterreinen Polbroek.

 

Artikel 3:

Het terrein kan enkel gehuurd worden door specifieke categorieën van gebruikers met volgende voorrang:

 1. Leden van TC 2001
 2. door lokaal erkende sportclubs
 3. door erkende jeugdverenigingen en door de erkende sportclubs i.h.k.v. hun jeugdwerking
 4. door lokale scholen
 5. door Houtemse jongeren tot 25 jaar
 6. door Houtemnaren

 

Artikel 4:

De tarieven voor het gebruik van een terrein worden per terrein vastgesteld als volgt:

 

Per uur +18 jaar Per uur –18 jaar
Cat. 2-3-4-5-6 11 euro 6 euro

 

(*) Het gebruik van de terreinen voor schoolactiviteiten, door scholen gevestigd op het grondgebied van de gemeente Sint-Lievens-Houtem is gratis binnen de schooluren en voor activiteiten waaraan enkel deelgenomen wordt door leerlingen en hun leerkrachten.

 

De aard, inhoud en duur van de toegestane activiteit mogen niet afwijken van datgene waarvoor toelating werd verleend. Onderverhuur is niet toegelaten.

 

De verschuldigde retributies worden aan TC 2001 betaald.

 

Artikel 5:

TC 2001 verbindt zich ertoe om bij het gebruik van de tennisterreinen door de gemeente en/of derden de toegang te verlenen tot de terreinen, tot haar douches/kleedkamers (exclusief materiaalruimte) en de kantine, op voorwaarde dat de kantine op dat ogenblik wordt uitgebaat door TC 2001.

 

Artikel 6:

De gemeente of TC 2001 kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen, kledij, materiaal enz.

 

Artikel 7:

Volgende regels gelden voor het gebruik van het terrein:

 • Het dragen van sportschoenen geschikt voor het beoefenen van tennis op gravel is verplicht.
 • Dieren worden op het terrein niet toegelaten.
 • Het terrein mag niet betreden worden wanneer het veld bedekt is met een laag sneeuw. Het ruimen van de sneeuw kan enkel na overleg met de verantwoordelijke van het gemeentebestuur.

 

Artikel 8:

Elke gebruiker mag vóór het gebruik het terrein benevelen.

Na het gebruik moet het terrein door de gebruiker, met een daarvoor ter beschikking gesteld sleepnet, gesleept worden.

Er wordt geen restafval op de terreinen achtergelaten.

 

Artikel 9:

Het bestuur heeft het recht om sportactiviteiten niet te laten plaatsvinden indien door de slechte weersomstandigheden het verdere gebruik van het sportterrein in het gedrang komt.

 

Artikel 10:

Elke vereniging-huurder zal een verantwoordelijke persoon aanduiden die aanvaardt borg te staan voor de naleving van de reglementering. Hierdoor verbindt deze persoon zich ertoe om namens de in het contract vermelde vereniging op te treden.

Groepen gebruikers zijn steeds vergezeld van een toezichthoudende volwassene (trainer, leerkracht of monitor), verantwoordelijk voor het naleven van dit reglement.

 

Artikel 11:

Het maken van reclame op het terrein in welke vorm ook is slechts toegelaten mits voorafgaande schriftelijke toestemming van het gemeentebestuur.

 

Artikel 12:

De controle op het gebruik van de infrastructuur gebeurt door de sportfunctionaris.

Inbreuken op dit reglement zullen gemeld worden aan het college van burgemeester en schepenen van en te Sint-Lievens-Houtem.

Alle soorten schade aan het terrein of de omheiningen in de directe omgeving dienen onmiddellijk gemeld te worden aan de sportdienst (sport@sint-lievens-houtem.be).

Iedere gebruiker is verantwoordelijk voor de schade door hem veroorzaakt en kan om tussenkomst in de schade verplicht worden.

 

Art. 2: Dit retributie/gebruiksreglement gaat in vanaf 1 september 2017.

 

Art. 3: Dit besluit wordt conform artikel 186 van het Gemeentedecreet bekend gemaakt.

 

Art. 4: Dit besluit wordt conform artikel 253 van het Gemeentedecreet verzonden naar de provinciegouverneur.

 

Art. 5: Het retributiereglement wordt op basis van het jaaroverzicht van de volledige bezetting van de 2 tennisterreinen geëvalueerd.

 

 

GebruiksVOORWAARDEN TC2001 – gemeentelijke terreinen 3 – 4

 

 • Het verhuurreglement is van toepassing op de gemeentelijke terreinen (3 en 4 ) gelegen te Sint-Lievens-Houtem, Polbroek, door de gemeente verhuurd aan vzw TC 2001 voor de organisatie en exploitatie van 2 tennisterreinen aangelegd door de gemeente.

 

 • TC 2001 beheert de reservaties van deze terreinen en zorgt voor de toegang en samen met de sportdienst voor de controle van het gebruik van de terreinen.

 

 • TC2001 is niet verantwoordelijk voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel van of door spelers op de gemeentelijke terreinen, voor, tijdens of na het bespelen van de terreinen en evenmin voor schade of verlies van goederen.

 

 • Leden van TC2001 hebben steeds voorrang op voorbehouden tijdstippen ( lessen, interclub clubkampioenschap enz.. ). Zij kunnen reserveren bij de verantwoordelijke van TC2001 in de chalet wanneer deze wordt uitgebaat.

 

 • Een niet-lid van TC2001 moet minstens 24 uur op voorhand reserveren via de website van TC2001 ( tc2001.be ) of in de chalet bij een bestuurslid. Hij/zij kan een terrein gebruiken na betaling van 6€ ( voor jongeren – 18 ) of 11€ ( voor volwassenen ) + 20€ waarborg. De afhaling van een sleutel bij een verantwoordelijke van TC2001. Wanneer de chalet wordt uitgebaat kan het sanitair van TC2001 gratis gebruikt worden ( wc en douche ).

 

 • Reserveren kan pas wanneer de vorige reservatie verlopen is.

 

 • De verlichting kan, bij duisternis, aangestoken worden op het terrein ( met sleutel ).
  Wanneer de verlichting uitgaat dient men 20 minuten te wachten om de verlichting opnieuw aan te steken om de lampen niet te beschadigen. Bij overtreding van deze regel zal de schade verhaald worden op de gebruiker.
 • Bij het verlaten van het terrein dient het terrein geveegd te worden met het voorhanden zijnde net en bij droog weer gesproeid te worden. Lege verpakkingen dienen in de vuilbakken achter gelaten te worden. De deur van het terrein dient steeds slotvast gemaakt te worden na het spelen.

 

 • Volgende handelingen zijn verboden:
 • Roken op de terreinen of in de chalet.
 • Terrein of kleedkamers bevuilen door rommel achter te laten.
 • Hinderlijk of onbehoorlijk optreden ( bv: dronkenschap enz.. ).
 • Het maken van muziek.
 • Het belopen van taluds of het beklimmen van de omrastering.
 • Elke gedraging waardoor aan gebouwen, beplantingen en hekwerk, meubilair, scoreborden, netten enz.. schade kan toegebracht worden.

 

Iedereen die gebruik maakt van de accommodatie dient kennis te nemen van het reglement en zich akkoord te verklaren met de regels. Bij niet naleving van dit reglement zal in overleg met de gemeente een maatregel overwogen worden.

Dit reglement werd opgesteld op 9 maart 2018.